لیست و آدرس مراکز تشخیص رنگ خودرو شعبات مهندس باغشنی مشهد

شعبه مرکزی تشخیص رنگ باغشنی
مشهد، بلوار معلم بعد از چهارراه دانشجو بعد از معلم 51 روبه روی دور برگردان
تلفن تماس : 09155040968
شعبه دو تشخیص رنگ باغشنی
مشهد، بلوار معلم بعد از چهارراه دانشجو بعد از معلم 51
تلفن تماس : 09155040968
شعبه سه  تشخیص رنگ باغشنی
مشهد، بلوار معلم بعد از چهارراه دانشجو حاشیه میدان دانش
تلفن تماس : 09153016500
شعبه چهار  تشخیص رنگ باغشنی
مشهد، بلوار معلم بعد از بین معلم 56 و 56/1
تلفن تماس : 09151594132